Historia Antykultury 1.0 - Spis treści

WPROWADZENIE
Jeśli demokracja nie ma być fikcją (a nie musi), to każdy człowiek osiągając wiek wyborczy powinien posiadać wiedzę umożliwiającą weryfikację oferowanych mu ideologii. Taką wiedzę nazywam wiedzą społeczną - niezależną od światopoglądu wiedzę o faktach i obiektywnych mechanizmach życia społecznego. Ponieważ tak rozumiana wiedza społeczna uniemożliwia manipulowanie społeczeństwem, żadna władza nie jesty zainteresowana w jej tworzeniu i popularyzacji, dlatego społeczeństwo musi samo stworzyć własny system upowszechniania wiedzy społecznej.
CO TO JEST WIEDZA SPOŁECZNA

CZĘŚĆ I: POJĘCIA PODSTAWOWE

Tym, co umożliwiło marksizmowi zdominowanie kultury europejskiej i jej stopniowy rozkład było opanowanie języka i zmiana ukształtowanej w wielowiekowym procesie treści fundamentalnych dla tej kultury pojęć. W rezultacie cieszące się autorytetem i społecznym zaufaniem instytucje kultury zmieniły swoją treść, a zatem i cel działania i zachowując autorytet stają się elementem jej rozkładu.
W panującym chaosie pojęciowym nie jest możliwy rzetelny opis rzeczywistości, a tym bardziej rzeczowa na jej temat dyskusja, dlatego historia kultury i antykultury musi być poprzedzona wyjaśnieniem, jaka jest treść pojęć, za pomocą których opisujemy rzeczywistość.
NATURA, ZWIERZĘ, CZŁOWIEK, BÓG
LUDZKIE DZIAŁANIE
CZŁOWIEK POTENCJALNY I CZŁOWIEK REALNY
POTRZEBA I MOTYWACJA - TEORIE
PRZYJEMNOŚĆ i NIEPRZYJEMNOŚĆ
SATYSFAKCJA – PRZYJEMNOŚĆ PSYCHICZNA
AMBICJA
DZIEŁO
FUNDAMENTALNE PYTANIE
WOLNOŚĆ I PRZYMUS
CO TO JEST PRZYMUS
AUTORYTET
AUTOMOTYWACJA, CZYLI SAMOZAPŁON
CO TO JEST KULTURA
DEFEKT KULTURY
TWÓRCZA DESTRUKCJA
CO TO JEST CYWILIZACJA
PRAKTYCZNY SKUTEK KULTURY
WARUNKI ROZWOJU KULTURY
EKONOMIA WOLNOŚCI
WOLNOŚĆ NEGATYWNA I POZYTYWNA
WOLNOŚĆ REALNA
PRACA
JAK ZDOBYĆ DOBROBYT
KRADZIEŻ
WŁASNOŚĆ
DOBRO
STRATA, KORZYŚĆ, ZYSK
CO TO JEST WYZYSK
PIENIĄDZ
SYSTEM KRADZIEŻY ZORGANIZOWANEJ

CZĘŚĆ II: ERRATA DO HISTORII KULTURY

W antykulturowej wizji dziejów przyczyną wszelkiego zła jest kultura utrwalająca system dominacji i deformująca naturalną ludzką psychikę, a źródłem najbardziej zdegenerowanej kultury jest katolicyzm i instytucja Kościoła katolickiego.
W antykulturowej narracji siły postępu miały zawsze tylko jednego jedynego wroga - chrześcijaństwo, a po jego podziale - katolicyzm. Narracja ta jednak nie wyjaśnia, dlaczego tylko europejska kultura chrześcijańska stworzyła cywilizację wysokich technologii, powszechnego dobrobytu i wolności, a nie stworzyły jej inne kultury, których rozwoju nie hamowało chrześcijaństwo.
Brak odpowiedzi na to pytanie skłania do wniosku, że powszechnie obowiązująca, antykulturowa narracja jest fałszywa, a wiedza społeczna o historii europejskiej kultury wymaga istotnej korekty.
NOWA PERSPEKTYWA HISTORYCZNA – KRADZIEŻ
CO TO JEST KULTURA EUROPEJSKA?
STARA I NOWA PERIODYZACJA
EPOKA PRZEDKULTUROWA
ERA KOSMOLOGICZNA
ERA GEOLOGICZNA
ERA BIOLOGICZNA
ERA ANTROPOLOGICZNA
PIERWSZE MIGRACJE GLOBALNE
PERIODYZACJA PREHISTORII
KULTURA PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKA
CZŁOWIEK TWORZY – SZTUKA PALEOLITYCZNA
CZŁOWIEK SIĘ MODLI – MEZOLIT
CZŁOWIEK PRACUJE – REWOLUCJA NEOLITYCZNA
CZŁOWIEK KRADNIE – PIERWSZE MURY OBRONNE
CZŁOWIEK ORGANIZUJE KRADZIEŻ – IMPERIA
BOSKOŚĆ FARAONÓW
WIEKI CIEMNE
STAROŻYTNOŚĆ KLASYCZNA – OD OIKOSDO IMPERIUM
STAROŻYTNOŚĆ PÓŹNA – UPADEK IMPERIUM
WĘDRÓWKI LUDÓW
UPADEK ZACHODNIEGO CESARSTWA RZYMSKIEGO
WCZESNE ŚREDNIOWIECZE – ODTWARZANIE IMPERIUM
IMPERIUM KAROLIŃSKIE 800-880
ODBUDOWA CESARSTWA RZYMSKIEGO
KULTURA CHRZEŚCIJAŃSKA
BILANS STAROŻYTNOŚCI – ANTYCZNY ANTYETOS
WCZESNE CHRZEŚCIJAŃSTWO
ŹRÓDŁO ANTROPOLOGII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
FEUDALIZACJA KOŚCIOŁA I PIERWSZY KRYZYS
POCZĄTEK KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
KRUCJATY
KRYZYS XIII I XIV WIEKU
KULTURA ANTYCHRZEŚCIJAŃSKA
POGANIZACJA CHRZEŚCIJAŃSTWA
MIT HUMANIZMU
SYMBOLICZNE NARODZINY ANTROPOLOGII
PAPIESTWO RENESANSOWE
KONFLIKTY NOWOŻYTNOŚCI
SPÓR O INKWIZYCJĘ
SPÓR O NIEWOLNICTWO – NOWA ANTROPOLOGIA
BULLA SUBLIMIS DEUS
SPÓR O WOLNĄ WOLĘ – REFORMACJA
SPÓR O ABSOLUTYZM
SPÓR O RACJONALNOŚĆ
SPÓR O POSTĘP
SPÓR O WYZYSK
SPÓR O SZKOLNICTWO

CZĘŚĆ III: HISTORIA ANTYKULTURY

Antykultura jest ideologią władzy pasożytniczych elit nad pragnącym nieograniczonej wolności, ale pozbawionym zdolności do pracy społeczeństwem.
Warunkiem realnej wolności, czyli możliwości działania zgodnie z własna wolą, jest dobrobyt, czyli dostępność dóbr, ponieważ bez posiadania dóbr człowiek nie może nie tylko działać, ale nawet przeżyć.
Jeśli człowiekowi w procesie wychowania uniemożliwi się zdobycie kwalifikacji i zdolności do pracy produkującej pożyteczne dobra, to taki człowiek dla osiągnięcia realnej wolności musi potrzebne mu dobra ukraść tym, którzy je produkują i musi poprzeć taką ideologię (i taką władzę polityczną), która organizuje system legalnej kradzieży.
Warunkiem trwałości takiego systemu jest pozbawienie producentów możliwości oporu przeciwko wyzyskowi.
Marksizm klasyczny przedstawił program zdobycia i trzymania władzy przez komunistów za pomocą zrewoltowanego tłumu i fizycznego terroru, jednak program ten został odrzucony przez kulturowe i racjonalne społeczeństwo.
Stworzony w Instytucie Badań Społecznych we Frankfurcie n/Menem nowy marksizm nazwany teorią krytyczną stworzył nowy program, którego celem było zniszczenie etosu pracy i etosu wspólnotowego, jednak ta nowa ideologia poniosła klęskę w konfrontacji z kulturowym społeczeństwem.
Dopiero marsz przez instytucje umożliwił zmianę systemu wychowania nowych elit pozbawionych zdolności do pracy i uzależnionych od systemu kradzieży i zmianę ludzkiej mentalności umożliwiającej stosowanie psychicznego terroru wobec producentów.
Jednak system pasożytniczy musi doprowadzić społeczeństwo do ekonomicznego upadku i do społecznego buntu. W calu stworzenia systemu fizycznego terroru umożliwiającego tłumienie takiego buntu podjęto realizację projektu Unii Europejskiej.
PREHISTORIA MARKSIZMU
BLOKI IDEOLOGICZNE
PIERWSZE PROGRAMY NAPRAWCZE
UTOPIE UTOPIJNE
MARKSIZM KLASYCZNY – UTOPIA REALNA
ANTYKULTURA I MARKSIZM
MIT MARKSA JAKO UTOPIJNEGO EMANCYPATORA
MARKSISTOWSKA TAKTYKA WALKI
CZY MARKS BYŁ UTOPISTĄ?
HISTORIA ROZBICIA RUCHU LEWICOWEGO
PRZYCZYNY KLĘSKI MARKSIZMU
ETYKA PROTESTANCKA A DUCH KAPITALIZMU
PRAWO DO LENISTWA    358
CEL MARKSIZMU               359
ANTROPOLOGIA EWOLUCJONISTYCZNA   359
EWOLUCJONIZM SPOŁECZNY I KULTUROWY
RELIGIA – OPIUM LUDU / OPIUM DLA LUDU
RENESANS EZOTERYZMU I OKULTYZM
RASIZM
TEZA O KONFLIKCIE RELIGII I NAUKI
MARKSIZM PSYCHOANALITYCZNY
PIERWSZA KLĘSKA MARKSIZMU W XX WIEKU
INSTYTUT BADAŃ SPOŁECZNYCH
TEORIA KRYTYCZNA
PIERWSZA REWOLUCJA ANTYKULTUROWA
DRUGA REWOLUCJA SEKSUALNA I JEJ KLĘSKA
ORDOLIBERALIZM
KONSUMPCJONIZM
KLĘSKA REWOLUCJI KONTRKULTUROWEJ
NURTY REWOLUCJI KONTRKULTUROWEJ
NOWA DUCHOWOŚĆ I NOWE RUCHY RELIGIJNE
REWIZJA TEORII KRYTYCZNEJ
FINANSOWANIE EKONOMICZNEJ FIKCJI
ANTROPOLOGIA ANTYPOZYTYWISTYCZNA
ANTROPOLOGIA RELATYWISTYCZNA
LINGWISTYKA ANTROPOLOGICZNA
RELATYWIZM LINGWISTYCZNY
FILOZOFIA ANALITYCZNA
ANTROPOLOGIA ANTYEWOLUCJONISTYCZNA
ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA
FUNKCJONALIZM
MARKSIZM SEMANTYCZNY - DYSKURS
KONKRETNA UTOPIA
KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY
ZWROT LINGWISTYCZNY –  TWORZYĆ FAKTY SŁOWAMI
NOWE NARZĘDZIE TERRORU – DYSKURS
KULT(URA) BEŁKOTU - AFERA SOKALA
EUROKOMUNIZM
CZYM BYŁ EUROKOMUNIZM
ALTIERO SPINELLI I UNIA EUROPEJSKA
PIERWSZA EUFORIA I POTKNIĘCIE INTEGRACJI
MARKSIZM MAGICZNY - GENDER
PROBLEM Z TOŻSAMOŚCIĄ
ŹRÓDŁA RUCHU LGBT I IDEOLOGII GENDER
ZAŁOŻENIA GENDER
GENDER A WIEDZA NAUKOWA
CZY HOMOSEKSUALIZM JEST NATURALNY
CZY HOMOSEKSUALIZM JEST CHOROBĄ
NAUKA O ZAŁOŻENIACH GENDER
SPOŁECZNA WIEDZA PSYCHOLOGICZNA
PSYCHOLOGIA ROZWOJU
INTERPRETACJA ZDROWOROZSĄDKOWA
PRAKTYCZNE POSTULATY LGBT/GENDER
SPRZECZNOŚĆ POSTULATÓW IDEOLOGII GENDER
SEKSUALIZACJA DZIECI A ROZWÓJ CZŁOWIEKA
ŁAMANIE PRAW DZIECKA
TOLERANCJA A DYSKRYMINACJA
TOLERANCJA I DYSKRYMINACJA
GRANICA TOLERANCJI I ESKALACJA KONFLIKTU
WYCHOWANIE I EDUKACJA
STYLE I METODY WYCHOWAWCZE
PEDAGOGIKA ANTYKULTUROWA
WYCHOWANIE KRYTYCZNE
INTEGRACJA NA GWAŁT
BIAŁA KSIĘGA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
WARTOŚCI EUROPEJSKIE I EUROPEJSKA RELIGIA
CZYM JEST WSPÓŁCZESNY MARKSIZM
ZAKOŃCZENIE
Uważna lektura "Historii antykultury" umożliwia samodzielne rozpoznanie przyczyn upadku europejskiej kultury, wskazanie celu działań i określenie środków, które stwarzają możliwość osiągnięcia tych celów.
CO ROBIĆ?
WARTO PRZECZYTAĆ
INDEKS OSÓB