Regulamin zakupów sklepu internetowego HistoriaAntykultury.pl

§1
Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy działający pod adresem https://historiaantykultury.pl prowadzony jest przez Krzysztofa Karonia, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą K-LIBER Krzysztof Karoń, Skwer Wyszyńskiego 7, 01-015 Warszawa, NIP: 5270007078, REGON: 011061591.

2. Sklep internetowy prowadzi za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż detaliczną oraz hurtową produktów.

3. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży.

4. Ceny podane na stronie internetowej dla Klientów indywidualnych są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie obejmują kosztów transportu, które określone zostały w cenniku dostaw.

5. Zamówienie w Sklepie internetowym może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, każda osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

- wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający;

- zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym;

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

d) tryb postępowania reklamacyjnego.


§2
Warunki świadczenia usług drogą elektronicznąI. Świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem konta Klienta.

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep jest bezpłatne.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony, po wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego, założeniu konta Klienta oraz potwierdzeniu przez Klienta rejestracji i aktywowaniu konta poprzez kliknięcie na linku aktywującym, który znajduje się w e-mailu wysłanym do Klienta przez Sklep.

3. Przy rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych identyfikacyjnych Klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu. Nieudostępnienie przez Klienta danych wskazanych danych skutkuje odmową świadczenia usługi drogą elektroniczną.

4. Klient dokonuje zamówienia wybranego towaru poprzez „kliknięcie" na ikonę „Kup teraz" znajdującą się przy opisie każdego z towarów.

5. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, zgłaszając do Sklepu żądanie usunięcia konta Klienta, na adres e-mail: sklep@historiaantykultury.pl lub w formie pisemnej na adres: K-LIBER Krzysztof Karoń, Skwer Wyszyńskiego 7, 01-015 Warszawa. Rozwiązanie umowy następuje po upływie 7 dni od momentu zgłoszenia żądania.

6. Sklep ma prawo rozwiązać umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu oraz gdy:

a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b) działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze zawieszenia Konta Użytkownika/odmowy rejestracji,

e) Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f) Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wysłane zostanie na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji.

7. Klient oświadcza, że:

a) zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

b) przystępuje do korzystania z usług dobrowolnie,

c) dane podane przez Niego, a zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

d) wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez Sklep w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym Regulaminem,

e) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Sklepu o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.

8. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że Strony postanowią inaczej.

9. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni.

10. Umowa może być rozwiązana każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

11. Niniejszy regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej historiaantykultury.pl, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany.


II. Świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza zamówienia

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep jest bezpłatne.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na złożeniu zamówienia w Sklepie przy pomocy formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i wygasa z chwilą złożenia określonego zamówienia.

3. Klient dokonuje zamówienia wybranego towaru poprzez „kliknięcie" na ikonę „Kup teraz" znajdującą się przy opisie każdego z towarów.

4. Klient proszony jest o wypełnienie formularza zamówienia poprzez podanie imienia i nazwiska, adresu dostawy, adresu e-mail oraz numeru telefonu i/lub adresu dostawy.


III. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sklep podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@historiaantykultury.pl. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

3. Sklep ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klient adres e-mail lub w inny wskazany przez niego sposób.


IV. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu

W celu właściwego i niezakłóconego korzystania przez Klientów z usług Sklepu, w szczególności zaś w celu skutecznego zarejestrowania konta Klienta bądź złożenia zamówienia z wykorzystaniem formularza, niezbędne jest spełnienie przez Klienta wskazanych niżej wymagań technicznych:

a) posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet;

b) posiadanie urządzeń pozwalających na łączenie się i korzystanie z sieci Internet;

c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript;

d) włączoną obsługę plików cookies oraz javascript;

e) aktywny adres e-mail;


§3
Składanie zamówień


1. Zamówienia można składać:

a) poprzez dokonanie zakupu przez użytkownika posiadającego osobiste konto w Sklepie;

b) poprzez wypełnienie formularza zakupu bez konieczności zakładania osobistego konta;

2. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.


§4
Płatności oraz dostawa towaru1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelewem tradycyjnym – Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres podany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w e-mailu wysłanym do Klienta. W przypadku nie dokonania przelewu do 7 dni od daty złożenia zamówienia zostanie ono automatycznie anulowane.

b) przelewem błyskawicznym PayU – Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres podany przez Klienta po odnotowaniu wpłaty w systemie przelewów błyskawicznych. W przypadku nie dokonania przelewu do 7 dni od daty złożenia zamówienia zostanie ono automatycznie anulowane.


2. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej „InPost” Kurier, InPost Paczkomaty lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Towar wysyłany jest najpóźniej do 5 dni roboczych roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym.

4. Jeśli wskutek nadzwyczajnych okoliczności czas realizacji zamówienia byłby dłuższy niż podany w ust. 3, Sklep skontaktuje się z Klientem, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu. W razie braku zgody na proponowany termin wysyłki towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy.

5. Terminy realizacji określone w ust. 3 nie dotyczą produktów o właściwościach określonych indywidualnie przez Klienta, których termin dostawy zostanie określony bezpośrednio z Klientem.

6. Jeżeli termin realizacji poszczególnych produktów jest różny, realizacja następuje w terminie dłuższym, chyba że Klient wyrazi chęć wysłania towaru partiami, uiszczając koszty związane z koniecznością dodatkowej dostawy.

7. W przypadku wyboru dostarczenia towaru za pomocą firmy kurierskiej InPost Kurier oraz InPost Paczkomaty, czas realizacji wynosi 2 dni robocze liczone od momentu wysyłki, zaś w przypadku wysyłki zamówienia Pocztą Polską czas realizacji wynosi do 3 dni roboczych liczone od momentu wysyłki.

8. Zamówione produkty pakowane są w opakowania zabezpieczejące, a do paczki zawsze dołączany jest paragon fiskalny (na życzenie wystawiana jest faktura VAT).


§5
Odstąpienie od umowy przez Konsumenta1. Klient będący Konsumentem, może odstąpić od zawartej na odległość umowy sprzedaży bez podania przyczyny (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 827), składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: K-LIBER Krzysztof Karoń, Skwer Wyszyńskiego 7, 01-015 Warszawa. Oświadczenie można złożyć drogą mailową na adres sklep@historiaantykultury.pl.

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło objęcie towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. W przypadku umowy:

a) obejmującej wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin liczony jest od momentu objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – termin liczony jest od momentu objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od momentu odstąpienia od umowy na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sklepu. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu), a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mogącymi powstać w trakcie transportu.

6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

7. Należność za zwrócony towar Klient otrzyma w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep zwróconego towaru. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Z zastrzeżeniem ppkt. a i b , zwracana należność obejmuje wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym również koszty dostarczenia towaru do Klienta. Sprzedający nie zwraca Klientowi:

a) poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów, jeśli Klient wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie,

b) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru..

9. W świetle art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sklep nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§6
Postępowanie reklamacyjne1. W chwili odbioru towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenie niedoborów lub uszkodzeń, Klient zobligowany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W szczególności należy o fakcie ich wystąpienia poinformować niezwłocznie kuriera oraz spisać protokół.

2. Sklep odpowiada za wady fizyczne i prawne towaru (rękojmia), zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sklep jest zwolniony z odpowiedzialności, jeśli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

3. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze w tej samej chwili.

4. Wada fizyczna towaru polega na jego niezgodności z umową, która występuje w szczególności, gdy:

a) towar nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta. Na równi z zapewnieniem Sklepu traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sklep nie jest jednak odpowiedzialny względem Klienta za to, że rzecz towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

c) towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym;

e) nastąpiło nieprawidłowe uruchomienie i zamontowanie towaru, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sklep lub osobę trzecią, za którą ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sklepu

5. Jeżeli spośród sprzedanych towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do towarów wadliwych.

6. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W razie sprzedaży prawa Sklep jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna)

7. Jeżeli towar ma wady Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady to Sklepowi nie przysługuje już prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada towaru jest nieistotna.

b) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Sklepu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

8. Klient decydują się na realizacje uprawnień z tytułu rękojmi, powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Zawiadomienie powinno zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres Klienta, nr rachunku bankowego, na który Sklep powinien zwrócić należność, rodzaj i datę stwierdzonej wady wraz opisem na czym ona polega oraz zgłoszenie żądania wybranego przez Klienta. Klient powinien dołączyć dokumenty potwierdzające zakup w Sklepie, takie jak np. kopia potwierdzenia zamówienia otrzymanego e-mailem od Sklepu lub kopia otrzymanego rachunku. Dokumenty oraz zawiadomienie należy wysłać na adres: K-LIBER Krzysztof Karoń, Skwer Wyszyńskiego 7, 01-015 Warszawa.

9. Naprawiony produkt odsyłany jest na koszt Sklepu.

10. W przypadku uwzględnienia reklamacji oraz żądania zwrotu uiszczonej ceny, zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta wskazany w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 8, a w razie jego braku przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Zwrot należności nastąpi w terminie 5 dni od momentu uwzględnienia reklamacji.

11. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar używany, Sklep odpowiada, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy Klientowi.

12. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Klientowi.

13. W przypadku, kiedy określony przez Sklep lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi, Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

14. W terminach określonych w ust. 11-13 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

15. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania towaru, przyjmuje się, że istniała ona w chwili wydania towaru.

16. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Klientowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji

17. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się ust. 11-12, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

18. Jeżeli z powodu wady fizycznej lub prawnej towaru Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności Klient może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Zasady te stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia towaru wolnego od wad lub usunięcia wady przez sprzedawcę.

19. W przypadku nabycia towaru przez Klienta nie będącego Konsumentem, wyłączona zostaje odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanej rzeczy.


§7
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sklep, który zapewnia należyte ich zabezpieczenie.

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sklep w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, oraz w celu informacji o aktualnych promocjach za pomocą newslettera.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi element niezbędny do rejestracji i dokonywania zakupów w Sklepie. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia realizację celów, o których mowa w ust. 2.

4. Sklep zapewnia Klientowi realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

5. Sklep nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klienta. Sklep zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.


§8
Postanowienia końcowe1. Do kwestii nie objętych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia aktualnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do:

a) wycofywania poszczególnych produktów z oferty Sklepu Internetowego,

b) wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego,

c) przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego,

3. Wszelkie zmiany, o których mowa w ust. 2 nie będą miały wpływu na już zawarte umowy lub treść złożonych zamówień bez zgody Klientów. Zmiany lub odwołanie akcji promocyjnych nie będą miały wpływu na prawa osób, które wzięły w nich udział, chyba że za ich zgodą.

4. Wszelkie wątpliwości lub pytania należy zgłaszać na adres mailowy: sklep@historiaantykultury.pl


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWYPrawo odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. W przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie należy wysłać na adres: K-LIBER Krzysztof Karoń, Skwer Wyszyńskiego 7, 01-015 Warszawa bądź mailowo na adres sklep@historiaantykultury.pl

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Informujemy, że jeśli nie zaproponowaliśmy Państwu, że odbierzemy rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, to możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Towar proszę odesłać na adres: K-LIBER Krzysztof Karoń, Skwer Wyszyńskiego 7, 01-015 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać wraz z paragonem tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


- Adresat [„K-LIBER Krzysztof Karoń, Skwer Wyszyńskiego 7, 01-015 Warszawa]
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data